Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: TP. Hồ Chí Minh phát huy vai trò đầu tàu

Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với cả nước và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là đầu tàu, hạt nhân để tạo động lực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh trong vùng

Bước tăng trưởng mạnh mẽ trong quan hệ thương mại Việt Nam-Ấn Độ

Năm 2017 là năm có rất có ý nghĩa trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ khi hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm ngày thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược.