Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân 8,2%

Sáng 04-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X đã khai mạc Hội nghị lần thứ 17. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tờ trình về Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2016 - 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2020; tờ trình về Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; tờ trình về Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 

Các đại biểu cũng thảo luận các Báo cáo về phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội; báo cáo giám sát kết quả thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của thành phố và báo cáo về sự hài lòng của nhân dân và các nhà đầu tư. 

Cùng với các nội dung trên, các đại biểu cũng thảo luận và cho ý kiến về các chuyên đề công tác xây dựng Đảng, gồm: Chuyên đề về “Khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo để phát triển thành phố giai đoạn 2018 - 2020 đáp ứng yêu cầu của Kết luận số 21-KL/TW, ngày 24-10-2017, của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14, ngày 24-11-2017, của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố”; chuyên đề về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên kết hợp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02-02-2008, của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động số 39-CTrHĐ/TU, ngày 08-7-2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ thành phố giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo về “Kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí giữa nhiệm kỳ và bài học”; báo cáo về xây dựng báo cáo định kỳ về tình hình nhân dân; chuyên đề về bố trí lại cán bộ khi người đứng đầu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm người đứng đầu và có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Hội nghị lần này mang ý nghĩa “kép”, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, một số kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Nghị quyết số 54 của Quốc hội; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. 

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố, bên cạnh 7 chương trình đột phá, thành phố triển khai các nhóm giải pháp bổ sung như Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; đề án khu đô thị sáng tạo phía Đông Thành phố; chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội bước đầu được thực hiện hiệu quả, các đề án dự kiến trình trong quý I và quý II năm 2018 đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. 

Nhấn mạnh tới một số hạn chế cần được khắc phục, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu dự hội nghị thảo luận sâu để triển khai nhanh hơn, mạnh hơn các chương trình đột phá và các giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội các cấp. Trong đó, tập trung vào các nhóm giải pháp thay đổi phương thức tổ chức, triển khai các chương trình, phân công công tác lãnh đạo, điều hành bảo đảm sự lãnh đạo chung của Đảng, điều hành của chính quyền và sự tham gia của người dân. 

Cùng với đó, có cơ chế động viên cán bộ công chức làm việc có hiệu quả; xem xét ứng dụng công nghệ mới trong thực hiện từng chương trình đột phá; tập trung vốn ưu tiên cho một số công trình và đẩy mạnh xã hội hóa để bảo đảm nguồn vốn. Đặc biệt, thành phố cần nâng cao vai trò của người dân trong tham gia các chương trình đột phá; thay đổi có tính đột phá về trật tự kỷ cương trong quản lý Nhà nước. 

Theo tờ trình của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2016 - 2018, kinh tế thành phố tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng khá, năng lực cạnh tranh được cải thiện. 

Cụ thể, thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, năm sau cao hơn năm trước, bình quân 8,2%/năm, đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,1%/năm, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,8%/năm, khu vực nông nghiệp tăng 5,8%/năm. Tỷ trọng các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, tăng cơ cấu ngành dịch vụ, giảm dần ngành công nghiệp, duy trì ổn định ngành nông nghiệp. Các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh có xu hướng tăng nhanh. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 7,6%/năm. 

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 04 đến 06-7./.

Theo: TTXVN
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.