Nghiên cứu khoa học

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Quốc gia đã có những hoạt động nghiên cứu khoa học nổi bật sau đây:  

1. Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

STT

Tên đề tài,dự án

Chủ nhiệm,

tham gia

Thời gian

 

Cấp

 

Tình trạng đề tài

1

Những chuyên đề lịch sử triết học và triết học

 

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa chủ nhiệm

2011 – 2013

 

Đại học Quốc gia

Đã nghiệm thu, đạt loại xuất sắc

2

Đặc điểm và vai trò của đội ngũ trí thức thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa chủ nhiệm

2013

Liên Hiệp các Hội KH&KT TP.HCM

Đã nghiệm thu, đạt loại xuất sắc

3

Đặc điểm và vai trò của giai cấp công nhân ở TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa chủ nhiệm

2014

Liên Hiệp các Hội KH&KT TP.HCM

Đã nghiệm thu, đạt loại xuất sắc

4

Thực trạng và giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của giai cấp công nhân ở TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh CNG-HĐH

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa chủ nhiệm

2014

Liên Hiệp các Hội KH&KT TP.HCM

Đã nghiệm thu, đạt loại xuất sắc

5

Học thuyết chính trị Hồ Chí Minh

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa chủ nhiệm

4/2014-4/2016

Đại học quốc gia

 

6

Cảng thị Nam bộ trong mạng lưới thương mại Đông Nam Á thế kỷ XVIII-XIX

Th.S Nguyễn Thế Trung chủ nhiệm

4/2014-4/2015

Trường

 

 

2 Sách xuất bản

STT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1

Những nguyên lý triết học

Nxb. Chính trị quốc gia

Hà Nội, 2013

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa chủ biên

2

Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Nxb. Đại học Quốc gia TP.HCM

TP. HCM, 2014

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa đồng chủ biên

3

Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học mácxít

Nxb. Chính trị quốc gia

Hà Nội, 2014

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa đồng chủ biên

 

3 Bài báo nghiên cứu khoa học

3.1 Bài in sách, tạp chí chuyên ngành

STT

Tên công trình

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Tham nhũng – vấn nạn mang tính toàn cầu

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa

Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội,

 2013

2

Sức sống chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam số 10(71)-2013

10/2013

3

Những dự cảm trong Di chúc của Bác Hồ về xây dựng và chỉnh đốn Đảng: “Trước hết nói về Đảng”, “trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”

TS. Nguyễn Hữu Nguyên

Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh- Ánh sáng của trí tuệ và niềm tin”, Nxb. Tổng hợp

2014

4

Vị thế chiến lược của Nam Bộ trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 – Nhìn từ góc độ nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam

TS. Nguyễn Hữu Nguyên,

Chiến thắng Điện Biên Phủ sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội,

2014

5

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản tinh thần của dân tộc và nhân loại trong thời đại mới

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa

Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh- Ánh sáng của trí tuệ và niềm tin”, Nxb. Tổng hợp

2014

6

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản tinh thần của dân tộc và nhân loại trong thời đại mới

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa

Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục, số 3, 2014

 

2014

7

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản tinh thần vô giá của dân tộc

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam số 11(84)-2014

2014

8

Phác thảo hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

TS. Nguyễn Hữu Nguyên

Một số vấn đề về hệ giá trị Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, Nxb. ĐHQG-HCM,

2015

 

            3.2 Bài in trong Kỷ yếu hội thảo các cấp

Các Hội thảo, toạ đàm khoa học tham gia

STT

Tên tác giả, bài viết

Hội thảo, toạ đàm

Đơn vị, thời gian tổ chức

1

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Vai trò của triết học mác xít trong thời đại ngày nay

Hội thảo khoa học cấp quốc gia Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị Khoá VII về công tác lý luận và định hướng đến năm 2020

Trung tâm Lý luận chính trị, ĐHQG-HCM năm 2013

2

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Thế giới quan khoa học duy vật biện chứng và ý nghĩa của nó

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách của Triết học Mác-xít trong điều kiện hiện nay”

Trung tâm Lý luận Chính trị, Đại học Quốc gia Tp.HCM, tháng 04/2014

3

TS. Nguyễn Hữu Nguyên, Những vấn đề đặt ra trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Hội thảo Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn đồng bằng sông Cửu Long – 30 năm nhìn lại

Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Trường ĐH Cần Thơ, tháng 5/2014

4

TS. Nguyễn Hữu Nguyên, Những vấn đề lý luận và cơ chế, chính sách đối với tái cơ cấu nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Hội thảo “Liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long trong cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng”

Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Trường ĐH Cần Thơ, tháng 10/2014

5

TS. Nguyễn Hữu Nguyên, Những thách thức đối với phát triển đô thị bền vừng ở Việt Nam

Hội thảo khoa học 20 năm đô thị hoá Nam bộ: Lý luận và Thực tiễn

ĐHKHXH&NV, ĐH Thủ Dầu Một, tháng 11/2014

6

TS. Nguyễn Hữu Nguyên, Giảm nghèo bền vững vùng đồng bào Khmer Tây Nam bộ: Nhìn từ hai phía kinh tế-kỹ thuật văn văn hoá-tín ngưỡng

Hội thảo khoa họcXoá đói, giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc các tỉnh, thành phía Nam

Tạp chí Cộng sản và Tỉnh uỷ Trà Vinh, tháng 11/2014

7

TS. Nguyễn Hữu Nguyên, Văn học nghệ thuật phản ánh đạo đức xã hội và tự phản ánh

Hội thảo khoa học Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, tháng 11/2014

8

TS. Nguyễn Hữu Nguyên, Mối quan hệ giữa bình đẳng giới với thiên chức và giá trị trong gia đình

Kỷ yếu hội thảo khoa học Giải pháp thực hiện bình đẳng giới trong gia đình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

12/ 2014

 

9

TS. Nguyễn Hữu Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam còn thiếu những điều kiện cơ bản để liên kết phát triển vùng

Hội thảo khoa học Thành phố Hồ Chí Minh – Liên kết và phát triển

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ, 2014

10

TS. Nguyễn Hữu Nguyên, Các trụ cột phát triển bền vững ở Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ lợi thế và thách thức

Hội thảo khoa học Thành phố Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập

Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3/2015

11

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Những giá trị đặc sắc của con người và văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học Thành phố Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập

Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3/2015

12

TS. Nguyễn Hữu Nguyên, Xây dựng văn hóa đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh, thành tựu và thách thức

Hội thảo khoa học Đào tạo, nghiên cứu văn hóa ứng dụng với thực tiễn hoạt động văn hóa khu vực phía Nam

2014

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.