Hợp tác Tiểu vùng Mê Công: triển vọng phát triển

Sau hơn một thập niên hoạt động, hợp tác tiểu vùng Mê Công, mà cụ thể là hợp tác CLMV và ACMECS đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia

 đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hòa bình và ổn định ở khu vực. Bước vào giai đoạn phát triển mới, hợp tác Tiểu vùng Mê Công hướng tới “nắm bắt cơ hội, định hình tương lai”.

Nhìn lại tiến trình hợp tác 


Hợp tác Cam-pu-chia - Lào - Mi-an-ma - Việt Nam (CLMV): Từ ý tưởng đến hiện thực

Trong những năm qua, hợp tác kinh tế ASEAN đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ và Cộng đồng ASEAN (AC) đã được thiết lập vào năm 2015. Tuy nhiên, khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền, giữa nhóm nước phát triển hơn (ASEAN-6) và nhóm các nước gia nhập sau của ASEAN vẫn luôn là vấn đề lớn. Điều này không chỉ gây khó khăn cho các nước Tiểu vùng Mê Công mà còn ảnh hưởng đến vai trò trung tâm của ASEAN và làm giảm tốc độ tăng trưởng chung của tất cả các quốc gia thành viên.


Để thu hẹp khoảng cách phát triển, nhất là đối với các nước Tiểu vùng Mê Công, trước đó, ý tưởng về cơ chế hợp tác Cam-pu-chia - Lào - Mi-an-ma và Việt Nam (CLMV) được hình thành tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Nhật Bản (tháng 12-2003) tại thủ đô Tô-ky-ô (Nhật Bản). Lãnh đạo cấp cao các nước CLMV đã nhất trí tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV lần đầu tiên vào dịp Hội nghị cấp cao ASEAN 10 (tháng 11-2004) tại Lào.


Việc hình thành hợp tác CLMV là một trong những nỗ lực đáp ứng yêu cầu khách quan của hội nhập tiểu vùng Mê Công và ASEAN. Trở ngại lớn nhất đối với hội nhập ASEAN là khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên ASEAN, cụ thể là giữa các nước CLMV với các nước ASEAN khác. Do đó, hợp tác CLMV khởi nguyên từ ý tưởng thu hẹp khoảng cách phát triển nhằm thúc đẩy hội nhập của các nước CLMV vào tiến trình phát triển chung của khu vực. Đây là cơ chế hợp tác mở, một mặt phát huy lợi thế, tiềm năng hợp tác sẵn có của các nước CLMV; mặt khác là kênh kêu gọi hỗ trợ của các nước ASEAN khác và các đối tác phát triển dành cho các nước CLMV.


Hợp tác CLMV cũng là diễn đàn để các nước này phối hợp lập trường góp phần bảo vệ lợi ích của các nước CLMV trong tiến trình liên kết kinh tế ASEAN, cũng như giữa ASEAN với các đối tác khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Với những mục tiêu trên, Hội nghị cấp cao CLMV được tổ chức thường kỳ để bàn thảo, đưa ra những quyết định đối với những vấn đề lớn và định hướng hợp tác khu vực. 


Với Hội nghị cấp cao CLMV-1 (Lào, tháng 11-2004), các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Viêng Chăn về Tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế giữa các nước CLMV, khẳng định quyết tâm hợp tác của bốn nước. Các lĩnh vực hợp tác chính được lựa chọn gồm: thương mại - đầu tư, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, du lịch và phát triển nguồn nhân lực. Hội nghị cấp cao CLMV-2 (Ma-lai-xi-a, tháng 12-2005) thông qua Chương trình hành động, nhất trí bốn nước phối hợp với Thái Lan nghiên cứu khả năng kết hợp hợp tác Cam-pu-chia - Lào - Mi-an-ma và Việt Nam, Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS) nhằm tránh trùng lặp, nâng cao hiệu quả hợp tác. Tại Phi-líp-pin, tháng 01-2007, Hội nghị cấp cao CLMV-3 ghi nhận các thỏa thuận về kết hợp Chương trình hành động Cam-pu-chia - Lào - Mi-an-ma và Việt Nam, Chương trình hành động Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady- Chao Phraya- Mê Công… Tháng 11-2008, Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV-4 với định hướng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác Cam-pu-chia - Lào - Mi-an-ma và Việt Nam; khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân và doanh nghiệp các nước vào tiến trình hợp tác. Danh sách 16 dự án ưu tiên của bốn nước đã được thông qua tại Hội nghị cấp cao CLMV-5, nhấn mạnh Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác giữa bốn nước nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước ASEAN. Hội nghị cấp cao CLMV-6 (Lào, tháng 3-2013) thống nhất về một số định hướng lớn, như nâng cao tính khả thi và khả năng vận động nguồn lực qua việc điều chỉnh nội dung 10 dự án còn lại cho sát với các ưu tiên của Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) với nội dung cụ thể, rõ ràng hơn. Một loạt các mục tiêu quan trọng được thông qua tại Hội nghị cấp cao CLMV-7 (Mi-an-ma, tháng 6-2015), như: tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư giữa bốn nước; phát huy tối đa tiềm năng của các Hành lang kinh tế Đông - Tây, Hành lang kinh tế phía Nam (SEC) và Hành lang kinh tế Bắc - Nam (NSEC); nhân rộng mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại các cặp cửa khẩu quốc tế; xây dựng tiểu vùng CLMV thành một điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. 


Trước bối cảnh ASEAN trở thành Cộng đồng, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế trong khu vực, các nước CLMV nâng cao vai trò là các thành viên tích cực và có trách nhiệm. Với nền tảng là sự hợp tác chặt chẽ trên các phương diện kinh tế, văn hóa và phát triển, các nước CLMV quyết tâm hướng tới mở rộng hội nhập và kết nối kinh tế nhằm bảo đảm sự thịnh vượng bền vững chung. Diễn ra tại Hà Nội, Hội nghị cấp cao CLMV-8 (tháng 10-2016) lấy chủ đề “Nắm bắt cơ hội, định hình tương lai”, trong đó cam kết triển khai nhiều hoạt động tăng cường gắn kết trong khu vực nhằm tạo điều kiện cho các nền kinh tế tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển bền vững. 


Kết quả đạt được qua các kỳ hội nghị đã ghi nhận sự tiến triển của hợp tác bốn nước. Cụ thể là, sau bốn kỳ họp cấp cao (CLMV-1, CLMV-2, CLMV-3 và CLMV-4), hợp tác CLMV định hướng rõ nét hơn. Đặc biệt, Hội nghị Cấp cao CLMV-4 đã thông qua Danh mục 58 dự án hợp tác, thống nhất ưu tiên kêu gọi tài trợ và xây dựng lộ trình triển khai cụ thể; nhất trí định hướng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác.


Ba kỳ họp cấp cao tiếp theo (CLMV-5, CLMV-6, CLMV-7) đã khẳng định tiềm năng và cơ hội phát triển của các nước tiểu vùng Mê Công, đặc biệt là khi các hành lang kinh tế tiểu vùng như Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) đang đi vào vận hành, đã đẩy mạnh kết nối giao thông, trao đổi thương mại, đầu tư, du lịch. Nhờ vị trí địa chiến lược, nỗ lực cải cách và hội nhập quốc tế, các nước CLMV đang là một động lực tăng trưởng mới của ASEAN. 


Tuy nhiên, CLMV cũng đứng trước nhiều thách thức, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn sau khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đi vào hoạt động. Trên thực tế, tình hình triển khai hợp tác CLMV vẫn còn chậm, khả năng thực hiện các dự án thấp và còn mất nhiều thời gian. Các nước thành viên gặp nhiều khó khăn trong huy động vốn của từng nước và của các nhà tài trợ. Hội nghị Cấp cao CLMV-8 đảm nhận trọng trách thúc đẩy hợp tác CLMV hiện thực hóa các chính sách và các cam kết. Theo đó, nhất trí tăng cường kết nối khu vực, triển khai các biện pháp cụ thể để hướng tới một khu vực kinh tế kết nối thông suốt nhằm gắn kết hơn nữa nền kinh tế và thị trường của bốn nước vì lợi ích của tất cả bên. 


Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS): Từ láng giềng tốt đến hợp tác hiệu quả


ACMECS được thành lập tháng 11-2003 tại Hội nghị Cấp cao Ba-gan theo sáng kiến của Thủ tướng Thái Lan T. Si-na-oa-tra, ban đầu gồm bốn nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan. Việt Nam chính thức tham gia ACMECS tại Hội nghị Bộ trưởng ACMECS-1 (Thái Lan, tháng 11-2004).


ACMECS được thành lập với mục tiêu bao trùm là bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Trong đó, trọng tâm hợp tác ACMECS nhằm nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực biên giới các nước, thúc đẩy phát triển nông nghiệp và công nghiệp một cách hiệu quả nhất, mở rộng cơ hội việc làm và thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các quốc gia. Hợp tác ACMECS tập trung các lĩnh vực ưu tiên gồm: thương mại - đầu tư, nông nghiệp, công nghiệp - năng lượng, giao thông, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, y tế và môi trường. 


Hội nghị Cấp cao ACMECS được tổ chức hai năm một lần, theo luân phiên chữ cái tên các nước. Hiện nay, ACMECS đã thành lập 7 Nhóm công tác tương ứng với 7 lĩnh vực hợp tác. Mỗi nước ACMECS điều phối ít nhất 1 lĩnh vực hợp tác, trong đó, Thái Lan điều phối hai lĩnh vực là thương mại - đầu tư và y tế; Việt Nam điều phối lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và công nghiệp - năng lượng; Cam-pu-chia điều phối hợp tác du lịch; Lào điều phối hợp tác giao thông; Mi-an-ma điều phối hợp tác nông nghiệp.


Hội nghị cấp cao ACMECS-1 (Mi-an-ma, tháng 11-2003), các nước thông qua Tuyên bố Ba-gan và Chương trình hành động ACMECS; Hội nghị cấp cao ACMECS-2 (Thái Lan, tháng 4-2006) nhất trí bổ sung lĩnh vực y tế; Hội nghị cấp cao ACMECS-3 (Việt Nam, tháng 11-2008) thông qua Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ACMECS về thúc đẩy và tạo thuận lợi thương mại, đầu tư và du lịch; Hội nghị cấp cao ACMECS-4 (Cam-pu-chia, tháng 11-2010) đưa ra Tuyên bố chung Phnôm Pênh và Chương trình Hành động ACMECS. Tuyên bố Viêng Chăn và Chương trình hành động ACMECS giai đoạn 2013 - 2015 được thống nhất tại Hội nghị cấp cao ACMECS-5 (Lào, tháng 3-2013); Tuyên bố Nây-pi-đô và Kế hoạch hành động giai đoạn 2016 - 2018 được ký kết tại Hội nghị cấp cao ACMECS-6 (Mi-an-ma, tháng 6-2015). Với chủ đề “Hướng tới Tiểu vùng Mê Công năng động và thịnh vượng”, Hội nghị cấp cao ACMECS-7 (Việt Nam, tháng 10-2016) đã nêu rõ vai trò của ACMECS trong thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế các nước thành viên và thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực.


Qua bảy lần Hội nghị cấp cao ACMECS có thể thấy, hợp tác ACMECS tiến triển chậm, chưa thực chất và hiệu quả chưa cao, số lượng dự án triển khai trên thực tế không nhiều, chủ yếu là các dự án song phương. Nguyên nhân là do sáng kiến ACMECS được đưa ra trong bối cảnh tồn tại nhiều chương trình hợp tác trong tiểu vùng Mê Công, nội dung hợp tác trùng lặp, hiệu quả hạn chế do thiếu nguồn lực tài chính; cơ chế hợp tác đang trong giai đoạn định hình; các nước Cam-pu-chia, Lào và Mi-an-ma thụ động, chủ yếu trông chờ vào Thái Lan, Việt Nam và các nước tài trợ, trong khi khả năng của Việt Nam và Thái Lan còn hạn chế; việc vận động tài trợ bên ngoài gặp khó khăn do các nhà tài trợ tỏ ra chưa mặn mà với ACMECS. 


Tuy nhiên, tại Hội nghị cấp cao ACMECS-7, các nước này đã đưa ra được những chủ trương, biện pháp mới mạnh mẽ, cụ thể như tăng trưởng xanh, tăng trưởng bao trùm để phấn đấu xây dựng xã hội hướng về người dân, ứng phó kịp thời hơn với biến đổi khí hậu trong khu vực. ACMECS đã bước vào một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội phát triển, cũng như nhiều thách thức mới. Các nước thành viên ACMECS đều đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế - xã hội nhanh chóng, do vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với các nước này là tạo ra động lực tăng trưởng mới trên cơ sở phát huy các thế mạnh và tranh thủ các cơ hội phát triển mới.


Kết quả hợp tác sau 13 năm hoạt động


Trước hết, nhờ các cải cách kinh tế sâu rộng, nỗ lực tự do hóa và tạo thuận lợi cho thương mại - đầu tư, tiểu vùng Mê Công đã trở thành khu vực phát triển năng động và là động lực tăng trưởng quan trọng của ASEAN. Các yếu tố như nguồn tài nguyên phong phú, giá cả cạnh tranh, lực lượng lao động lớn, các chính sách đầu tư và thương mại thuận lợi, vị trí chiến lược và gần với các thị trường lớn, có khả năng tiếp cận thị trường 600 triệu người tiêu dùng của AEC đã góp phần tạo nên triển vọng tăng trưởng cho các nền kinh tế CLMV.


Thứ hai, các dự án chương trình nổi bật như xây dựng mới và nâng cấp nhiều tuyến đường giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông dọc các hành lang kinh tế EWEC, Hành lang kinh tế phía Nam (SEC) đang được thực hiện. Lào và Mi-an-ma cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cây cầu Hữu nghị bắc qua sông Mê Công; mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” đã được Việt Nam và Lào chính thức áp dụng tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen-sa-vẳn (tháng 01- 2015), qua đó đã cắt giảm thời gian và chi phí thủ tục thông quan.


Thứ ba, CLMV và ACMECS đã ký kết và triển khai nhiều thỏa thuận song phương và đa phương về vận tải, thủ tục hải quan, xuất nhập cảnh nhằm tạo thuận lợi cho lưu thông người và hàng hóa qua biên giới. Bên cạnh đó khai thác tiềm năng, tăng cường hợp tác du lịch trong khu vực.


Thứ tư, hợp tác CLMV và ACMECS là những cơ chế quan trọng để các nước Mê Công phối hợp nỗ lực, củng cố lòng tin, đối thoại tìm kiếm giải pháp cho các thách thức chung như vấn đề nguồn nước, biến đổi khí hậu, dịch bệnh... trên cơ sở hài hòa lợi ích của tất cả các bên, thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực, nâng cao phúc lợi và chất lượng cuộc sống cho người dân.


Thứ năm, việc tăng cường hợp tác và kết nối CLMV và ACMECS góp phần nâng cao vai trò và tiếng nói của các nước Mê Công trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.


Thứ sáu, hợp tác CLMV và ACMECS đã và đang được hiện thực hóa nhiều chính sách vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của các quốc gia. 


Như vậy có thể nói, những kết quả đạt được thể hiện quyết tâm và nỗ lực của năm quốc gia trong tiểu khu vực và cũng là kết quả của sự hỗ trợ to lớn và hợp tác hiệu quả với các đối tác phát triển, các nhà tài trợ quốc tế. Trong môi trường phát triển mới, khu vực Mê Công đang đứng trước cơ hội phát triển thuận lợi: Một là, hai cơ chế hợp tác CLMV và ACMECS mang đến cơ hội thúc đẩy hợp tác và kết nối trong khu vực, cũng như thúc đẩy tình đoàn kết trong cộng đồng chung ASEAN, đặc biệt trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia, cải thiện an sinh xã hội, tạo ra sinh kế cho người dân trong khu vực. Hai là, khu vực Mê Công đã định hình và giành được vị thế trong khu vực và trên thế giới với sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội, trong đó có tốc độ xóa đói, giảm nghèo ấn tượng. Ba là, chính phủ các nước trong khu vực đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính, thể chế, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực. 


Bên cạnh những cơ hội, khu vực Mê Công đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đó là: Thách thức trong bảo đảm nguồn tài chính cho các dự án phát triển chung. Nguồn lực, kết cấu hạ tầng còn yếu kém. Các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu cùng với hoạt động khai thác thiếu bền vững nguồn nước sông Mê Công đang đặt ra thách thức lớn đối với môi trường, an ninh lương thực và phát triển bền vững của khu vực. Tình trạng bất ổn định của kinh tế khu vực và toàn cầu; tính dễ tổn thương của các nền kinh tế mở và nhỏ.


Để đối phó với những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, các nước khu vực Mê Công thúc đẩy hợp tác nhằm thống nhất với nhau, tạo ra sức mạnh vượt qua những thách thức mà mỗi quốc gia không thể tự mình giải quyết. Một số biện pháp hướng tới, đó là: phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ CLMV và ACMECS nhằm phát huy các tiềm năng và lợi thế của khu vực như lực lượng lao động lớn, giá cả cạnh tranh, vị trí địa kinh tế chiến lược, góp phần bảo đảm triển vọng tăng trưởng kinh tế của cả năm nước khu vực Mê Công; tăng cường sự đóng góp của khối kinh tế tư nhân, động lực quan trọng để hỗ trợ các nước thực hiện được những mục tiêu hợp tác, phát triển và hội nhập; tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn cầu, mở rộng đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu,... 


Sự tham gia của Việt Nam


Là thành viên tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng trong hợp tác CLMV và ACMECS. Ngay từ khi tham gia vào hợp tác CLMV và ACMECS, Việt Nam đã chủ động đề xuất và triển khai nhiều ý tưởng mới, đóng góp xây dựng các văn bản quan trọng, hình thành và thúc đẩy các sáng kiến, cung cấp hỗ trợ phát triển cho các nước thành viên. Trong cả hai cơ chế hợp tác CLMV và ACMECS, Việt Nam đều đóng vai trò điều phối một số lĩnh vực hợp tác chuyên ngành, triển khai được nhiều hoạt động thiết thực giúp thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa năm quốc gia. Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, tích cực thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia vì sự phát triển chung của khu vực, thúc đẩy hợp tác Mê Công ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.


Việt Nam đánh giá CLMV và ACMECS là hai cơ chế hợp tác rất quan trọng bởi vì, nếu Việt Nam hợp tác tốt tức là Việt Nam làm được hai việc một lúc. Một là, phục vụ được các lợi ích phát triển và an ninh trực tiếp với những người bạn thân nhất, láng giềng gần nhất. Hai là, đóng góp được vào sự phát triển chung của ASEAN.


Tại kỳ họp lần này, trong vai trò là nước chủ nhà, Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo Hội nghị Cấp cao ACMECS-7; Hội nghị Cấp cao CLMV-8; Diễn đàn WEF - Mê Công và đã đạt được thành công tốt đẹp với những kết quả được các nước thành viên ghi nhận.


Thứ nhất, Việt Nam tích cực thúc đẩy hiện thực hóa ý tưởng xây dựng tuyến đường cao tốc kết nối Hà Nội - Vientiane, triển khai nghiên cứu khả thi mở tuyến đường kết nối Rangoon - Maythila Talay - Cenglap (Mi-an-ma) – Xiengcooc - Luang Namtha - Odomxay - Muang Khoa (Lào) - Tây Trang - Hà Nội (Việt Nam) để tạo thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa và con người, tiến tới kết nối thông suốt giữa các nước trong khu vực Mê Công. 


Thứ hai, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Chương trình Nghị sự về Phát triển bền vững đến 2030 của Liên hợp quốc trong sự phát triển của tiểu vùng Mê Công, Việt Nam thúc đẩy các nội dung hợp tác hướng đến sự phát triển xanh và bền vững, như phát triển nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường hiệu quả, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước và sử dụng năng lượng hiệu quả trong hợp tác CLMV, ACMECS.


Thứ ba, một sáng kiến nổi bật của Việt Nam là việc tăng cường sự tham gia của các đối tác phát triển và khu vực tư nhân trong các hoạt động của hai cơ chế hợp tác. 


Thứ tư, Việt Nam đã đóng góp vào lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực. Quỹ học bổng CLMV do Chính phủ Việt Nam tài trợ, theo đó, mỗi năm, Việt Nam cung cấp hàng chục suất học bổng cho các nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma. Quỹ này sẽ tiếp tục được triển khai giai đoạn 2016 - 2020. Việt Nam cũng đưa ra sáng kiến thúc đẩy công nhận về bằng cấp giữa các nước trong hợp tác CLMV.


Thứ năm, Việt Nam đã đưa ra được nhiều chủ trương, biện pháp mới mạnh mẽ hơn, với kết quả đạt được là: Hợp tác CLMV tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của Cộng đồng ASEAN thông qua xây dựng năng lực hội nhập khu vực của các nước CLMV và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN; phát huy tối đa tiềm năng của các nền kinh tế các nước thành viên và tăng cường các dòng đầu tư và thương mại giữa các nước CLMV với nhau và với các khu vực khác; hướng tới sự phát triển bền vững và bao trùm tại tiểu vùng. Bên cạnh đó là các biện pháp cụ thể với nhiều dự án khu vực để kết nối ACMECS và CLMV.


Những nỗ lực chuẩn bị và những sáng kiến của Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà Hội nghị, cùng sự tham gia tích cực của các nước thành viên, Hội nghị Cấp cao ACMECS-7, Hội nghị Cấp cao CLMV-8 và Hội nghị WEF - Mê Công sẽ đưa hợp tác khu vực tiểu vùng Mê Công bước sang giai đoạn mới, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung ở khu vực./.

Thu Phương

nguồn: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Doi-ngoai-va-hoi-nhap/2016/42028/Hop-tac-Tieu-vung-Me-Cong-trien-vong-phat-trien.aspx

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.