Định hướng nội dung HTKH " Phát triển bền vững giáo dục và đào taọ nguồn nhân lực ở ĐBSCL"

Nội dung 1. Những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển bền vững giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.

1.1. Lý luận phát triển bền vững giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.

- Nhận diện về triết lý giáo dục và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực.

- Khái niệm và tiêu chí phát triển bền vững giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.
         - Nội dung của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Vai trò của phát triển bền vững giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và con người.

1.2. Kinh nghiệm phát triển bền vững giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực.

- Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

- Kinh nghiệm của các địa phương ở nước ta.

Nội dung 2. Thực trạng và nguyên nhân của giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.

2.1. Thực trạng và nguyên nhân của giáo dục phổ thông.

- Cơ sở vật chất - kỹ thuật và môi trường giáo dục.

- Đội ngũ giáo viên, chương trình, nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục.

- Tương quan giữa “dạy người” và “dạy chữ”; mức độ kết hợp giữa tri thức khoa học với tri thức bản địa trong giáo dục.

- Đánh giá số lượng, chất lượng và hiệu quả của giáo dục phổ thông.

- Những nguyên nhân của thực trạng nói trên.

2.2. Thực trạng và nguyên nhân của giáo dục – đào tạo ở bậc cao đẳng, đại học.

- Cơ sở vật chất – kỹ thuật và môi trường giáo dục – đào tạo.

- Đội ngũ các nhà khoa học và giảng viên.

- Chương trình, nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục – đào tạo.

- Mức độ kết hợp giữa tri thức khoa học với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

- Mức độ phù hợp của ngành nghề đào tạo với nhu cầu phát triển của xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Đánh giá về số lượng, chất lượng và hiệu quả của giáo dục – đào tạo bậc cao đẳng, đại học.

- Phân tích nguyên nhân của thực trạng trên.

2.3. Đánh giá tổng quan về nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.

- Đánh giá về cơ cấu, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực đã qua đào tạo.

- Đánh giá về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

- Đánh giá về mức độ đáp ứng  của nguồn nhân lực với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nội dung 3. Những vấn đề cơ bản và cấp bách đặt ra trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Cơ sở vật chất – kỹ thuật và môi trường giáo dục – đào tạo.

- Đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo.

- Nội dung, chương trình, giáo trình giáo dục – đào tạo.

-  Các hình thức và phương pháp giáo dục – đào tạo.

- Cơ chế, chính sách,tổ chức quản lý đối với giáo dục và đào tạo.

- Vấn đề sử dụng, phát huy nhân tố con người, nguồn nhân lực trong giáo dục – đào tạo.

Nội dung 4. Những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực theo hướng phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long.

- Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, tổ chức quản lý giáo dục - đào tạo.

- Nhóm giải pháp về cơ sở vật chất, kinh phí  và môi trường giáo dục – đào tạo.

- Nhóm giải pháp con người và nguồn nhân lực cho giáo dục – đào tạo.

- Nhóm giải pháp về nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục - đào tạo.

- Những giải pháp khác...

 

                                                               TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng  06 năm 2014

                                                                      BAN TỔ CHỨC

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.