Danh sách tài liệu hội thảo trung tâm

DANH SÁCH TÀI LIỆU HỘI THẢO

STT

TÊN HỘI THẢO

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1

40 năm thống nhất đất nước với công cuộc đổi mới phát triển và hội  nhập quốc tế

Hà Nội, 2015

2

“Giá trị và phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội trong nhà trường phổ thông”.

Trường Đại học KHXH&NV, 2015

3

Bàn về những giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt  Nam hiện nay

Tạp chí Cộng sản, ĐHQG-HCM, 2013

4

Biến động việc làm ở TP. Hồ Chí Minh thực trạng và những vấn đề đặt ra

Học viện Hành chính quốc gia, 2014

5

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn đồng bằng sông Cửu Long - 30 năm nhìn lại

Tạp chí cộng sản - Ban chỉ đạo Tây Nam bộ - Trường Đại học Cần Thơ, 2014

6

Công nhân cao su Bình Dương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đại học Bình Dương, 2013

7

Chiến lược đô thị hóa gắn với phát triển bền vững ở Việt Nam đến năm 2050: Quan điểm và giải pháp

Học viện cán bộ TP.HCM, Đại học Silpakon Thái Lan, 2015

8

Chủ nghĩa Hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới

Trung tâm nghiên cứu tôn giáo - trường ĐHKHXH&NV, 2013

9

Đào tạo, nghiên cứu văn hóa, ứng dụng với thực tiễn hoạt động văn hóa khu vực phía Nam

Trung tâm VHH ứng dụng trường ĐHKHXH&NV, 2014

10

Đẩy mạnh tuyên truyền trên báo Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ĐBSCL

Tạp chí cộng sản - UBND Tỉnh Hậu Giang, 2013

11

Đóng góp ý kiến cho dự án luật Thủ đô

Liên hiệp các Hội KH&KT TP,Hồ Chí Minh, 2012

12

Giải pháp thực hiện bình đẳng giới trong gia đình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

2014

13

Hai mươi năm đô thị hóa Nam bộ: Lý luận và Thực tiễn

Đại Học KHXH&NV - Đại học Thủ Dầu Một - Trường Đại học Cần Thơ, 2014

14

Khoa học xã hội và phát triển bền vững Đông Nam Bộ

Viện phát triển bền vững ĐNB, Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai, 2013

15

Làng nghề và phát triển du lịch làng nghề

Trường ĐHKHXH&NV , Trường Đại học Silpakon Thái Lan, 2014

16

Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Ban Kinh tế TW, 2014

17

Lưu trữ Việt Nam Cộng hòa (1955-1975) từ góc nhìn lịch sử và lưu trữ học

Nxb. ĐHQG TP.HCM, 2014

18

Một số vấn đề cơ bản và cấp bách của Triết học Mác - xít trong điều kiện hiện nay

Trung tâm Lý luận chính trị - ĐHQGHCM, 2014

19

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tăng cường quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội các tỉnh, thành phía Nam trong thình hình mới

Tạp chí cộng sản, Bộ tư lệnh quân khu, 2015

20

Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường Đại học, cao đẳng hiện nay

Trung tâm Lý luận chính trị - ĐHQGHCM, 2015

21

Nâng cao hiệu quả trong phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh - UBND Đồng Tháp, 2013

22

Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Trung tâm NCCL&CSQG, 2014

23

Phát triển bền vững giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trung tâm NCCL&CSQG, 2014

24

Phát triển nguồn lực tiểu vùng sông Mêkông

Đại học văn hóa, Tổng công ty du lịch Sài Gòn, 2015

25

Phật giáo Nam Tông Kmer đồng lòng cùng dân tộc

Viện Nghiên cứu tôn giáo, 2014

26

Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5  năm (2014 - 2020)

Ban Kinh tế TW, Đại học Kinh tế TP.HCM, 2014

27

Quản lý xã hội trong tình huống bất thường ở nước ta hiện nay cơ sở lý luận và thực tiễn

Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Đại học Cần Thơ, 2014

28

Sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay

Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2014

29

Tệ nạn xã hội trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, Nguyên nhân và giải pháp cấp thiết

Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, 2013

30

Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập  (30/04/1975 - 30/04/2015)

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, 2015

31

Thành phố Hồ Chí Minh - Liên kết và phát triển

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, 2104

32

Thương hiệu biển Việt Nam lần thứ IV, Tiềm năng kinh tế về sinh thái, môi trường các đảo, quần đảo Việt Nam

Bộ Tài Nguyên môi trường - UBND Vũng Tàu, 2012

33

Truyền thống Hàn Quốc trong quảng bá văn hóa và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Trường Đại học KHXH&NV, 2013

34

Văn hóa Phật giáo xứ Nghệ: Quá khứ , hiện tại và tương lai

Viện nghiên cứu tôn giáo, Ban văn hóa TW GHPGVN, Ban trị sự PG tỉnh Nghệ An, 2012

35

Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay

Hội đồng lý luận trung ương - Phê bình văn họa, nghệ thuật TW, 2014

36

Việt Nam 40 năm thống nhất đất nước với công cuộc đổi mới phát triển và hội  nhập quốc tế

Trường ĐHKHXH&NV, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường ĐHKH Huế, Trường ĐHQG Hà Nội, 2015

37

Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững

Đại học QGHN - Viện  Khoa học xã hội Việt Nam, 2012

38

Xóa đói giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc các tỉnh, thành phía Nam

Tạp chí Cộng sản - Tỉnh ủy Trà Vinh, 2014

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.