Giới thiệu chung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH QUỐC GIA


1. Mục tiêu của Trung tâm

- Nghiên cứu những vấn đề chiến lược, xây dựng các chiến lược phát triển và tư vấn, giám định, phản biện các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch phát triển trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Xây dựng Trung tâm trở thành Viện Nghiên cứu khoa học Chiến lược chất lượng cao, góp phần thiết thực cho sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước.

- Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu có tính chuyên nghiệp và xây dựng Tạp chí Nghiên cứu Chiến lược.


2. Sứ mệnh, tầm nhìn

 Sứ mệnh

  • Tiến hành những nghiên cứu ứng dụng về chiến lược và chính sách quốc gia;
  • Trở thành đầu mối tổ chức nghiên cứu, triển khai các dịch vụ tư vấn, phân tích, phản biện khoa học; bồi dưỡng ngắn hạn về chính sách quốc gia.

Tầm nhìn:

Phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Quốc gia xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM.

 

3. Lịch sử hình thành 

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 618/QĐ-XHNV-TCCB ngày 06/11/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp.HCM. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách quốc gia luôn bám sát các mục tiêu, kế hoạch và chỉ đạo của Nhà trường, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu mạnh, chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

 

4. Chức năng và nhiệm vụ


Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Quốc gia có các chức năng và nhiệm vụ sau:

- Một là, nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học dự báo, đặc biệt là tập trung nghiên cứu những vấn đề chiến lược, tạo ra những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, môi trường, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế…).

Hai là, nghiên cứu, xây dựng đề xuất các chủ trương, chính sách và các chiến lược phát triển bền vững (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) trong các lĩnh vực của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, môi trường, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế…).

Ba là, nghiên cứu và tổ chức các hoạt động tư vấn, giám định và phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách, chương trình, đề tài, dự án, kế hoạch phát triển trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, môi trường, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế…).

Bốn là, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học và giảng viên mang tính chuyên nghiệp; kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo sau đại học để góp phần nâng cao chất lượng cán bộ theo hướng đại học nghiên cứu.

Năm là, phối hợp với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học và in ấn, xuất bản, công bố những sản phẩm khoa học. Đồng thời, tổ chức hoạt động dịch vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

- Sáu là, xây dựng Tập san Khoa học và Tạp chí Nghiên cứu Chiến lược.


5. Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm


- Các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm liên quan đến tất cả các ngành khoa học (khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học quản lý, khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và khoa học lý luận – chính trị).

- Các lĩnh vực hoạt động của trung tâm bao quát và thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, môi trường, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế…).


6. Phương hướng hoạt động của Trung tâm

- Một là, xây dựng tiềm năng khoa học và năng lực nghiên cứu khoa học của trung tâm để trở thành Viện Nghiên cứu Chiến lược (2015-2020), bao gồm:

a) Thu hút và tập hợp được những chuyên gia nghiên cứu chiến lược, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực này.

b) Xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu, tài liệu đa ngành và chuyên ngành.

c) Xây dựng hệ thống mối liên hệ và quan hệ hợp tác khoa học ở trong nước và quốc tế.

d) Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật (máy móc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế).

- Hai là, xây dựng và từng bước triển khai chương trình nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học dự báo. Trước hết, tập trung xây dựng chương trình nghiên cứu chiến lược để tạo ra những luận cứ khoa học và thực tiễn, đáp ứng nhu cầu hoạch định chủ trương, chính sách và các chiến lược phát triển trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ở mọi cấp độ (cơ sở, địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế).

Ba là, xây dựng và từng bước triển khai chương trình nghiên cứu xây dựng các chính sách và chiến lược phát triển bền vững (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ở mọi cấp độ (cơ sở, địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế).

Bốn là, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình nghiên cứu tư vấn, giám định, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách, chương trình, đề tài, dự án, kế hoạch phát triển trong các lĩnh vực của đời sống xã hội ở mọi cấp độ (cơ sở, địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế).

- Năm là, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình nghiên cứu về nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học mang tính chuyên nghiệp.

Sáu là, xây dựng chương trình nghiên cứu, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học về những vấn đề chiến lược vừa cơ bản vừa cấp bách nổi lên trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ở mọi cấp độ; đồng thời, xuất bản, công bố các ấn phẩm khoa học.

- Bảy là, xây dựng chương trình, nội dung và lộ trình thực hiện Tập san Khoa học và Tạp chí Nghiên cứu chiến lược. 


7. Thành tích hoạt động

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2014-2015

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 569/QĐ-XHNV-TCCB ngày 28/8/2015 của Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

2015-2016

Tập thể lao động tiên tiến

số 724/TB-XHNV-TCCB ngày 31/8/2016 của Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG-HCM

  Giám đốc Trung tâm

  LOGO TRUNG TÂM


  

 

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.